Heeft u zich nog niet geregistreerd?

Winkelwagen

Inloggen

Klantgegevens
Shipment
Wijzigen gegevens
Verzenden naar
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Toevoegen / wijzigen verzendadres
Naam Artikel code   Hoeveelheid Korting Totaal
Direct bestellen?
Indien u direct wenst te bestellen, gaarne hier uw referentie/ordernummer, overige vragen en/of opmerkingen.
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 Algemene voorwaarden
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van
Elevator Holland B.V.
Elisabeth Catsvliet 1 - 2992 WV Barendrecht

1. Toepasselijkheid

Afwijking en wijziging van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Elevator Holland® zijn bevestigd. Indien bij nadere schriftelijke overeenkomst is afgeweken van deze algemene voorwaarden, is deze afwijking slechts eenmalig van kracht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk mocht zijn overeengekomen. Dit geldt eveneens voor de overeenkomsten gesloten door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen. Indien in dergelijke overeenkomsten naar andere voorwaarden wordt verwezen, zullen onze voorwaarden prevaleren, tenzij opdrachtgever binnen acht dagen na het sluiten van de overeenkomst bezwaar aantekent, waarna de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort totdat overeenstemming bestaat over de toepasselijke voorwaarden.
Indien deze algemene voorwaarden eenmaal deel uitmaken van een met Elevator Holland® gesloten overeenkomst, blijven zij op die overeenkomst van kracht, ook indien de overeenkomst nadien bij nadere overeenkomst wordt gewijzigd of hernieuwd, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen, opdrachten en annuleringen

De aanbiedingen van Elevator Holland® en de daarin genoemde prijzen en condities zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk een vaste geldigheidstermijn is overeengekomen.
Mondelinge aanbiedingen, alsmede door afnemers aan Elevator Holland® verstrekte opdrachten, zijn eerst dan bindend, nadat zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.
Deze verbintenis blijft beperkt tot de voorwaarden in onze opdrachtbevestiging aangegeven en met in achtname van onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Eenzijdige annulering van de afnemer c.q. koper is ongeldig, tenzij Elevator Holland® zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart.
De kosten, welke uit een annulering voortvloeien, zijn steeds voor rekening van de afnemer c.q. koper. In geval een afnemer c.q. koper weigert de door hem bestelde goederen te aanvaarden zal Elevator Holland® gerechtigd zijn deze bij deurwaardersexploit nogmaals te doen aanbieden. Elevator Holland® zal bij nieuwe weigering de goederen voor rekening en risico van de afnemer c.q. koper hetzij in eigen magazijn, hetzij elders opslaan. De overeengekomen koopprijs is alsdan, ook indien tevoren anders is overeengekomen, terstond opeisbaar.
Indien zich omstandigheden voordoen, die buiten de schuld of macht van Elevator Holland® liggen, behoudt Elevator Holland® zich het recht voor aangenomen opdrachten c.q. diensten geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat Elevator Holland® tot enige schadevergoeding tegenover de afnemer c.q. koper gebonden is.

3. Prijzen

De prijzen van Elevator Holland® zijn exclusief omzetbelasting.
Elevator Holland® behoudt zich het recht voor prijsverhogingen, die na de bestelling, doch voor de levering der goederen zijn ontstaan, aan de koper door te berekenen en eventueel abusievelijk gegeven prijsopgaven te herstellen.

4. Valuta – Risico

Indien na acceptatie van een opdracht, doch voordat Elevator Holland® deze opdracht geheel heeft kunnen uitvoeren, de koers van een munteenheid van een land, waaruit Elevator Holland® voor de uitvoering van die opdracht goederen, materialen en/of onderdelen betrekt, wijzigt ten aanzien van de koers van de Euro, zullen deze wijzigingen steeds ten laste van de afnemer c.q. koper van de betrokken opdracht komen indien en voor zover deze koerswijzigingen van invloed zijn op de in de betrokken opdracht begrepen goederen.

5. Betalingscondities

Betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.
Elevator Holland® berekent afnemer c.q. koper geen toegevoegde kredietbeperking, doch belast zijn afnemers bij gebreke van betaling binnen een termijn van 33 dagen na factuurdatum op onze bankrekening automatisch met een rente, gelijk aan de wettelijke interest over onze vordering of het onbetaald gelaten gedeelte daarvan verschuldigd.
Bovendien verbeurt de afnemer c.q. koper, ingeval Elevator Holland® tot buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering overgaat van welke invordering de kosten voor de afnemer c.q. koper zullen zijn, aan Elevator Holland® een dadelijk opeisbare boeten van 10 % van de vordering of het onbetaalde gedeelte daarvan, onverminderd de verplichting van de afnemer c.q. koper tot vergoeding van de door ons tengevolge van zijn wanprestaties geleden schade.

6. Gevolgen van wanbetaling

Iedere betaling door of namens opdrachtgever wordt afgeboekt op de oudste factuur, ongeacht de vermelding die opdrachtgever bij enige betaling opgeeft.
Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever heeft Elevator Holland® eveneens het recht om zonder voorafgaande waarschuwing iedere leverantie op te schorten, ongeacht of de niet tijdige betaling betrekking heeft op de leverantie zelve of op enige voorafgaande leverantie.
Voorts is opdrachtgever gehouden Elevator Holland® te vergoeden alle kosten die Elevator Holland® moet maken ter incasso van de openstaande bedragen:

met name kosten te zijnen laste: declaraties van de advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voor zover zij de door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders , zaakwaarnemers en incassobureaus.

voor wat betreft de buitengerechtelijke kosten zal Elevator Holland® steeds ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 350,- ten laste van opdrachtgever komen de kosten van faillissementsaanvrage.

Elevator Holland® behoeft niet aan te tonen, dat de geclaimde inningskosten door Elevator Holland® daadwerkelijk gemaakt zijn.

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever strekken de gegevens uit de boekhouding van Elevator Holland® tot volledig bewijs van het bestaan en de juistheid van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag.

7. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven eigendom van Elevator Holland® totdat opdrachtgever volledig al zijn betalingsverplichtingen aan Elevator Holland® heeft voldaan.
Opdrachtgever verplicht zich om aan Elevator Holland® uiterlijk op de dag van levering te melden of hij alle toekomstige aan de opdrachtgever te leveren zaken op voorhand heeft verpand aan een derde middels een zgn. stil pandrecht. In het geval dat er sprake is van een stil pandrecht verklaart opdrachtgever door enkele inontvangstneming van het gekochte, dat hij dit blijft houden voor Elevator Holland®, totdat hij het verkochte heeft betaald, zulks uitdrukkelijk in afwijking van hetgeen met de stil pandhouder is overeengekomen. In geval de melding door opdrachtgever achterwege wordt gelaten verbeurt hij aan Elevator Holland® een onmiddellijk opeisbare boete van tienmaal het factuurbedrag inclusief BTW, onverminderd het recht van Elevator Holland® op vergoeding van schade.
Het eigendomsvoorbehoud blijft gehandhaafd totdat alle voorafgaande leveringen en de levering zelf is betaald met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden.
Opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan zijn vorderingen, ontstaan uit doorlevering van de goederen of anderen hoofde, waaronder natrekking, tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen aan Elevator Holland® in eigendom tot zekerheid te cederen op straffe van een dwangsom van € 685,- per dag.

8. Overmacht

Indien Elevator Holland® door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal zij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.
Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van de machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnatie in aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Elevator Holland® of diens leverancier redelijkerwijs gesproken onmogelijk is op normale wijze te leveren.

9. Afwijkende betalingscondities

Elevator Holland® behoudt zich te allen tijde het recht voor onder rembours te leveren.

10. Levering

1e. Leveringen geschieden niet franco afhankelijk van de aard en de waarde der goederen.
Opdrachten te waarde van € 200,- of minder worden belast met € 12,50 administratie- en behandelingskosten.

2e. De levering en het transport zijn voor risico van de afnemer c.q. koper. Indien de afnemer c.q. koper dit uitdrukkelijk verlangt wordt door ons voor zijn rekening voor verzekering van de goederen tijdens het transport zorggedragen.

3e. Emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht en niet teruggenomen.

11. Levering op afroep

Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Elevator Holland® bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, opdrachtgever te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal zijn afgeroepen. De door opdrachtgever te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat opdrachtgever redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van Elevator Hollands sommatie, niet overschrijden. Opdrachtgever is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is Elevator Holland® bevoegd om de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die opdrachtgever bevoegd zou zijn te stellen, voor rekening en ook indien het risico van de goederen nog bij Elevator Holland® berust, risico van opdrachtgever op te slaan, dan wel de koop te annuleren en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
Gelijke bevoegdheden komen Elevator Holland® toe indien opdrachtgever, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

12. Levertijden

Door Elevator Holland® opgegeven levertijden gelden bij benadering. Overschrijding van de levertijd houdt voor de koper geen recht in tot ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding van welke aard ook.

13. Reclames

1e. Reclames dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen te geschieden en schriftelijk te worden ingediend.
Indien een reclame gegrond is, blijft de verantwoordelijkheid van Elevator Holland ® beperkt tot ofwel kosteloze herlevering van de betreffende goederen of diensten, ofwel herstel van het geconstateerde gebrek, doch uitsluitend in eigen werkplaats, ofwel creditering van het bedrag betrekking hebbend op het gereclameerde materiaal, één en ander uitsluitend naar de keuze van Elevator Holland® en binnen een redelijke termijn.

2e. Reclames geven de koper niet het recht om betalingen op te schorten. Compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Garantie

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat Elevator Holland® in zowel voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal.

1e. Elevator Holland® verleent geen garantie, indien door de afnemer c.q. koper de geleverde goederen zijn beschadigd.

2e. Elevator Holland® garandeert niet dat de gekochte goederen voor enig bijzonder doel geschikt zijn.

3e. Elevator Holland® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bij ter zake van de aankoop verstrekte adviezen.

4e. De verplichting van Elevator Holland® tot ondersteuning van de aanspraken van de koper, aan derden en eigen productie eenheden, vervalt als de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen tegenover Elevator Holland® voldoet.

15. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Elevator Holland® gaat nimmer verder dan de vergoeding van de natuurwaarde danwel herlevering van goederen, zulks ter keuze van de opdrachtgever en zover Elevator Holland ® in staat is soortgelijke goederen te leveren.
Derden kunnen nimmer aanspraken jegens Elevator Holland® doen gelden en in het geval Elevator Holland ® wordt aangesproken door een benadeelde op grond van het bepaalde in artikel 6:192 van het Burgerlijk Wetboek, zal opdrachtgever Elevator Holland vrijwaren ter zake deze aanspraken, vermeerderd met alle kosten die daaraan verbonden zijn of daarmee samenhangen.
Elevator Holland® is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke. Evenmin in Elevator Holland® aansprakelijk voor kosten en schade en interessen die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van Elevator Holland® en/of personen die door Elevator Holland® worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. In geval van opzet of grove schuld, mits bewezen, van personen in dienst van Elevator Holland® en/of derden die door Elevator Holland® worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst beloopt de aansprakelijkheid nimmer meer dan de hoogte van de natuurwaarde van de leverantie, waarbij de schade is ontstaan.

16. Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen dan geaccepteerd, wanneer Elevator Holland® zich van tevoren met terugzending akkoord heeft verklaard. De retourzendingen dienen franco te geschieden voor rekening van de koper.
Kosten om de goederen weer verkoopbaar te maken zijn voor rekening van de koper. Speciaal aangemaakte of bewerkte goederen worden nimmer teruggenomen.

17. Geschillen

Ter zake van alle geschillen, die mochten rijzen met betrekking tot de uitvoering van opdrachten, leveranties en diensten – zulks met inbegrip van alle rechtsmaatregelen ter zake van incasso of andere maatregelen – zal de burgerlijke rechter te Rotterdam bevoegd zijn ongeacht het recht van partijen op hoger beroep en/of kassatie.

18. Rechtskeuze

Alle door Elevator Holland® gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

Elevator Holland®, Barendrecht

Locatie

pand

Elevator Holland

Magazijn- / afhaaladres: 

Bijdorp-Oost 40
2992 LA Barendrecht

Postadres:

Elisabeth Catsvliet 1
2992 WV Barendrecht

0180 - 61 99 36
info@elevatorholland.com

Log in

Maak een account aan